Tampereen yliopiston systemaattiset ja osallistavat palaute- ja kehittämisprosessit antavat hyvän perustan opetuksen laatutyölle – korkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin

Tiedote Korkeakoulutus

Tampereen yliopisto sai Karvin auditointiryhmältä erityistä kiitosta toimivista laadunhallinnan prosesseistaan, joiden avulla yliopisto tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Monipuolinen sidosryhmäyhteistyö tukee hyvin koulutusten työelämärelevanssia sekä opiskelijoiden integroitumista työelämään. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ymmärretään osana yliopiston perustehtäviä.

Koulutuksen suunnittelun strateginen perusta on selkeästi määritelty ja koulutuksen ydinprosessit toimivat hyvin

Tampereen yliopisto on määritellyt selkeästi koulutuksen suunnittelun prosessit ja toimijat. Johto ja henkilöstö tuntevat nämä prosessit ja hahmottavat roolinsa niissä. Osaamisperustaisuus on omaksuttu laajasti opetuksen ja arvioinnin perustaksi ja sen toteutumista tuetaan systemaattisesti. Kehittämisen näkökulmasta auditointiryhmä suosittelee, että yliopisto varmistaa opetuksen yksilöllisten järjestelyjen ja aikaisemman osaamisen tunnustamisen yhdenvertaisen ja pedagogisesti laadukkaan toteutumisen sekä lisää oppimisesta annettavaa palautetta.

Yliopiston systemaattiset palaute- ja kehittämisprosessit antavat hyvän perustan opetuksen laatutyölle. Auditointiryhmän näkemyksen mukaan yliopiston on syytä jatkossa arvioida ja kehittää prosessejaan opetuksen ja tutkimuksen yhteyden vahvistamiseksi sekä edistää suunnitelmallisesti koulutuksen monitieteisyyttä. Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen edellyttää pedagogista harkintaa ja avointa keskustelua tavoitteista. Tampereen yliopistossa tulee keskustella avoimesti opettajuuden muutoksen taustoista, tavoitteista ja toteutustavasta  sekä huolehtia pedagogisen asiantuntemuksen hyödyntämisestä muutoksessa.

Yliopiston laaja verkostoituminen tukee tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Tampereen yliopistossa tehdään monin tavoin vaikuttavaa tutkimusta sekä kokeilevaa kehittämistä laajasti eri sidosryhmien kanssa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia edistää teemaan keskittyvä neuvottelukunta. Keskeisenä kehittämiskohteena yliopistossa on vaikuttavuuden systemaattinen ohjaus. Tämän parantamiseksi auditointiryhmä suosittelee yliopistoa kehittämään kokonaisvaltaisen vaikuttavuusmallin. Sen tarjoama selkeä viitekehys, yhteiset tavoitteet ja systemaattiset prosessit ja mittarit varmistaisivat yliopiston toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ja vaikuttavuuden toteutumista.  Lisäksi yliopiston laajemmat kehitystoimenpiteet on auditointiryhmän näkemyksen mukaan syytä hankkeistaa, jolloin niiden etenemistä voidaan seurata systemaattisesti ja samalla varmistaa tavoitteiden toteutuminen.

Yliopiston laaja verkostoituminen tukee tutkimuksen vaikuttavuutta. Yliopiston kannattaa myös hyödyntää ennakkoluulottomasti Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun välisen yhteistyön potentiaalia ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden kehittämisessä.

Yliopistolla on vahva laatukulttuuri, joka ohjaa toimintaa

Laatupolitiikkaa on Tampereen yliopistossa kehitetty vuosien mittaan järjestelmällisesti ja laatutyön vastuut ovat selkeät. Yliopisto myös osallistaa laajasti sidosryhmiään strategiseen suunnitteluun ja johtamisen tukemiseen.​

– Tavoitteellinen kehittämiskohteiden tunnistaminen laatujärjestelmän avulla ilmenee esimerkiksi tavassa, jolla Tampereen yliopisto on analysoinut ja hyödyntänyt tutkimuksen ulkoisessa TAU RAE-arvioinnissa (Research Assessment Exercise, 2022) saatua palautetta tutkimustoiminnan laadun kehittämiseksi, kiittää auditointiryhmän puheenjohtaja Markus Granlund Turun yliopistosta.

Yliopiston tulee kuitenkin selkeyttää toimintaprosessejaan, jotta se tunnistaisi paremmin, miten ja milloin kerätyn palautteen perusteella on tarkoituksenmukaista ryhtyä toimenpiteisiin. Auditointiryhmä kannustaa yliopistoa hyödyntämään saatua palautetta ja avointa johtamiskulttuuria henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Opintosuunnitelman ohjaukseen liittyviin haasteisiin vastataan kokeilevasti kehittäen

Tampereen yliopisto on tunnistanut ansiokkaasti ja laajasti opintosuunnitelman ohjaukseen liittyviä haasteita. Opiskelijaedustus eri työryhmissä on vahvaa, ja yliopisto on kehittänyt opintosuunnitelman ohjausta opiskelijapalautteen pohjalta. Jatkossa yliopiston tulee huolehtia ohjauspalveluiden tasavertaisesta ja oikea-aikaisesta saatavuudesta sekä selkeyttää eri ohjaustahojen rooleja, työnjakoa ja palveluista viestimistä opiskelijoille.

Yliopistossa on monipuoliset ohjauspalvelut ja runsaasti hyviä ohjauskäytäntöjä. Auditointiryhmä kannustaa jakamaan niitä aktiivisesti yksiköiden ja tiedekuntien sisällä ja välillä. Opintojen edistymisen seurantaa ja yhteydenpitoa opinnoissaan hitaasti eteneviin opiskelijoihin on esimerkiksi kehitetty aktiivisesti muun muassa TreSilienssi-hankkeissa.

Auditointiryhmä suosittelee, että ohjauspalveluita kehitetään tiedekunnissa yhteistyössä ohjausta tekevien kanssa. Opintosuunnitelman ohjaukselle on auditointiryhmän mukaan syytä varmistaa riittävät resurssit ja aika ja opettajatuutoreiden vastuita tulee selventää. Myös siirtymä ”opettajuudesta ohjaajuuteen” hyötyy uudistuksen tavoitteiden keskusteluttamisesta.

Tampereen yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Tampereen yliopistolle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Tampereen yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa. Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja

Dekaani, professori Markus Granlund, auditointiryhmän puheenjohtaja, puh. +358 50 411 8588, markus.granlund(at)utu.fi
Yksikön johtaja Helka Kekäläinen, puh. +358 29 533 5513, helka.kekalainen(at)karvi.fi