Oulun ammattikorkeakoulu läpäisi Karvin auditoinnin – vahvuuksina strategista johtamista tukeva laatujärjestelmä ja osaamislähtöinen opetussuunnitelmatyö

Tiedote Korkeakoulutus

Oulun ammattikorkeakoulu sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta laatujärjestelmän hyödyntämisestä strategisessa johtamisessa ja toiminnan suuntaamisessa. Ammattikorkeakoulun toimintatavat ovat osallistavia ja yhteisöllisiä. Vahvuutena on myös koulutusten osaamislähtöisyyden ja työelämäläheisyyden systemaattinen kehittäminen. 

Koulutusten osaamisperustaisuutta ja työelämäläheisyyttä tuetaan järjestelmällisesti

Oulun ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli työelämää palvelevana kouluttajana ja pohjoisen Suomen elinvoiman edistäjänä. Koulutustarjonnan kehittäminen on systemaattista ja työelämälähtöistä. Tämä näkyy kansainvälisen tutkintokoulutuksen lisäämisenä, sairaanhoitaja- ja bioanalyytikkokoulutuksen aloituspaikkojen kasvattamisena sekä jatkuvan oppimisen tarjonnan kehittämisenä.

Opetussuunnitelmien uudistamiseen ja osaamisperustaisuuden vahvistamiseen on kytketty ansiokasta pedagogista kehittämistyötä yhteistyössä ammatillisen opettajankoulutuksen kanssa. Lisäksi ammattikorkeakoulussa on tehty runsaasti työtä opintojen ohjauksen kehittämiseksi ja sujuvan opiskelijan polun mahdollistamiseksi. Opinnollistamisen eli opintojen aikana työssä hankitun osaamisen tunnustamisen käytännöt vaativat kuitenkin vielä selkiyttämistä.

Tutkintokoulutuksia kehitetään monipuolisen palautetiedon pohjalta. Hyvä esimerkki toimivasta palautejärjestelmästä ovat työelämäauditoinnit, jotka tuottavat tietoa koulutusten työelämäläheisyydestä. Lisäksi yhteyttä alueen työelämään on vahvistettu tuomalla sidosryhmäfoorumit osaksi jokaisen koulutusalan säännöllistä johtamista.

"Opintojaksopalautejärjestelmä on tunnistettu ammattikorkeakoulussa kehittämishaasteeksi. Auditointiryhmä suosittelee, että opiskelijoille kerrotaan systemaattisesti, miten heidän antamaansa palautetta hyödynnetään. Lisäksi ammattikorkeakoulun tulee varmistaa, että kaikki opiskelijat saavat palautetta osaamisestaan", toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, vararehtori emerita Päivi Karttunen.

Ammattikorkeakoulun vaikuttavuustavoitteet on määritelty selkeästi

Oulun ammattikorkeakoulu on jäsentänyt selkeästi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet sekä vaikuttavuuden johtamisen. Ammattikorkeakoululla on toimiva kumppanuussopimusten käytäntö sekä aktiivista verkostoyhteistyötä Oulun yliopiston, Oulun kaupungin, Oulun kauppakamarin ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Alumnitoiminta on Oulun ammattikorkeakoulussa hyvin organisoitua ja tukee merkittävällä tavalla koulutussisältöjen kehittämistä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) suunnittelua.

Oulun ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on kiinnittynyt hyvin alueen työelämään ja uudistaa sitä monilukuisten hankkeiden kautta. Myös ammattikorkeakoulun taiteellinen toiminta on vahvasti verkostoitunut ja vaikuttaa näkyvästi alueella sekä kansallisesti.

"Oulun ammattikorkeakoulun kannattaisi viestiä vaikuttavuudestaan ja onnistumisistaan nykyistä vahvemmin niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä nousi selvästi esiin sidosryhmien haastatteluissa", kertoo Päivi Karttunen.

Laatujärjestelmä tukee erinomaisesti ammattikorkeakoulun johtamista

Oulun ammattikorkeakoululla on kattava laatujärjestelmä, joka tukee erinomaisesti ammattikorkeakoulun strategisten tavoitteiden saavuttamista. Laatujärjestelmän tuottaman tiedon pohjalta ammattikorkeakoulu pystyy johtamaan ja kehittämään toimintaansa johdonmukaisesti. Strategian seurantatiedot ja johtopäätökset kootaan vuosittain laadittavaan laatukatsaukseen. 

Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamisen kehittäminen ja hyvinvoinnin tukeminen on pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Esihenkilökoulutusta on tarpeen jatkaa henkilöstön osaamisen ja työssä jaksamisen edelleen tukemiseksi.  

"Auditointiryhmä vakuuttui siitä, että Oulun ammattikorkeakoululla on kehittämistä tukeva avoin toimintakulttuuri, joka yhdessä monipuolisten osallistamisen keinojen kanssa mahdollistaa opiskelijoiden, sidosryhmien ja henkilöstön osallistumisen toiminnan kehittämiseen", toteaa Karttunen.

Oulun ammattikorkeakoulu on ostanut koulutuspalveluita Oulun yliopistolta jo vuodesta 2020 alkaen. Auditointiryhmä suosittelee, että Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto ajantasaistavat koulutuspalveluita koskevan yhteistyösopimuksen ja määrittelevät yhteistyössä palvelukuvaukset sekä palveluiden laatukriteerit.

 

Oulun ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin hyväksytysti. Ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että ammattikorkeakoulun toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulun menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla

Lisätietoja

  • Päivi Karttunen, auditointiryhmän puheenjohtaja ja vararehtori (emerita), puh. 050 5685358, paivi.h.karttunen@gmail.com 
  • Sirpa Moitus, auditoinnin projektipäällikkö ja Karvin arviointineuvos, puh. 029 533 5518, sirpa.moitus@karvi.fi