Excellence-laatuleima myönnettiin Aalto-yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoululle

Tiedote Korkeakoulutus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt Aalto-yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoululle excellence-laatuleiman osoituksena poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Molemmat korkeakoulut ovat toiminnassaan osoittaneet innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria.

Aalto-yliopiston kantama yhteiskunnallinen ja globaali vastuu ja toiminnan vahva tulevaisuusorientaatio tekivät paneeliin vaikutuksen

Aalto-yliopistolla on pitkäjänteiset ja kunnianhimoiset tavoitteet yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Aallon selkeät kolme läpileikkaavaa teemaa ja seitsemän tutkimusaluetta näkyvät kaikessa toiminnassa ja ne ohjaavat valintoja. Jatkuva ja elävä strategiaprosessi on keino vastata muuttuviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Yliopistolla on useita esimerkkejä siitä, miten se osallistuu yhteiskunnan uudistamiseen eri näkökulmista. Yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta tuetaan myös yliopistonlaajuisella arviointityöllä. 

– Aalto-yliopisto erottuu kyvyllään ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja, mikä ilmenee muun muassa sen monitieteisessä lähestymistavassa, innovatiivisissa koulutusohjelmissa, ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelussa. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus ohjaavat periaatteina ja tavoitteina kaikkea yliopiston toimintaa, sanoo excellence-arviointipaneelin puheenjohtaja, Åbo Akademin opetusvararehtori Gunilla Widén.

Aalto-yliopiston vahvuuksia ovat kokeiluihin ja sidosryhmien aktiiviseen osallistamiseen kannustava toimintakulttuuri. Aallossa haetaan innovaatioita pitkäjänteisellä ja kunnianhimoisella lähestymistavalla. Riskien ottamista ei myöskään pelätä. Yliopisto edistää yrittäjyyttä ja innovaatioita muun muassa tarjoamalla alustan, jossa opiskelijat, tutkijat ja yritykset voivat tehdä yhteistyötä ja luoda uusia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Aallon hautomot ja kiihdyttämöt tukevat yhteiskunnallista muutosta erinomaisella tavalla. 

Paneelin arvion mukaan Aalto-yliopiston vahvat panostukset kansainvälistymiseen, työelämäyhteyteen, yritysyhteistyöhön, yrittäjämäiseen toimintatapaan ja kestävään kehitykseen koulutustoiminnassa ovat esimerkkejä hyvää säteilevästä ja rajoja ennakkoluulottomasti ylittävästä toiminnasta. Aalto-yliopiston koulutustoiminnan kehittäminen on erittäin systemaattista, laajasti osallistavaa ja vaikuttavaa. Koulutuksen kehittäminen kytkeytyy erinomaisella tavalla yliopiston strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen.

– Arvostamme suuresti tätä Excellence-tunnustusta pitkäjänteiselle laatutyöllemme. Kiitos siitä kuuluu koko Aalto-yliopiston yhteisölle, joka tinkimättömästi tekee arvokasta työtä toimintamme jatkuvan kehittämisen ja vaikuttavuuden hyväksi, kommentoi Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

 

Lapin ammattikorkeakoulun toiminta Lapin elinvoiman uudistajana ja kehittäjänä teki paneeliin vaikutuksen

Lapin ammattikorkeakoulun toiminnassa korostuu ennakointi, yhteistyö ja sidosryhmätoiminta sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Ammattikorkeakoululla on vahva, alueen tarpeista rakentuva identiteetti sekä halu ja aktiivisuus osallistua erilaisiin kokeiluihin ja olla mukana kehittämässä aluetta.

Lapin ammattikorkeakoulun strategia ja tavoitteet ovat Lapin tarpeista lähteviä koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden kehittämispäämääriä. Ammattikorkeakoululla on erittäin paljon näyttöä koko alueen toimijoiden osallistamisesta toimintaan. Lapin ammattikorkeakoulun ympärille on rakentunut vahva Lapin aluetta uudistava ja kehittävä ekosysteemi. Älykkään erikoistumisen klusterit ja vahva verkostoyhteistyö ja kumppanuussopimukset ovat vahvasti suuntautuneet alueen uudistumiseen sekä tulevaisuuden tarpeiden tunnistamiseen. 

–  Ammattikorkeakoulu on tunnistanut keskeisen roolinsa ja vastuunsa Lapin elinvoimaisuuden vahvistajana. Siinä onnistuakseen Lapin ammattikorkeakoulu on rakentanut vahvat siteet ja ennakkoluulottomat työskentelytavat alueen strategisesti merkittävien toimijoiden kanssa, sanoo Gunilla Widén.

Ammattikorkeakoulun yhteisiä toimintatapoja on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Strategisten valintojen pohjalta määritellyt ammattikorkeakoulun painopisteet ovat luonteeltaan ilmiöpohjaisia ja edellyttävät monialaista toimintaa. Painopisteitä ja niihin liittyviä osaamiskärkiä edistetään käynnistämällä uusia TKI‐avauksia, kehittämällä verkostojen toimivuutta, huomioimalla teemat koulutuksen ja TKI:n sisällöissä, kehittämällä henkilöstön osaamista sekä uudistamalla oppimis- ja kehittämisympäristöjä. 

Lapin ammattikorkeakoulun ennakkoluulottomuuteen pohjautuva toimintakulttuuri kannustaa kokeiluihin ja organisaatiota on uudistettu ja madallettu kokeilujen lisäämiseksi. Ammattikorkeakoulu on onnistunut erittäin hyvin kehittämään tasapainon kokeilukulttuurin ja perustoimintojen välille. 

–  Excellence-laatuleima on arvokas kiitos pitkäjänteisestä strategisesta kehittämisestä, yhdessä oppimisesta ja luovasta otteesta korkeakouluyhteisöllemme sekä myös vahvoille työelämäkumppanuuksillemme, kommentoi Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen. Tunnustus kannustaa meitä edelleen kehittämään vaikuttavuuttamme ja jatkamaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta yhdessä opiskelijoidemme ja henkilöstömme kanssa, Rissanen jatkaa.


Excellence-arviointi ja käytetyt kriteerit

Karvi myöntää vuosittain excellence-laatuleimoja auditoimilleen korkeakouluille. Excellence-laatuleiman tarkoitus on palkita korkeakouluja poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Arviointialueet ovat Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä tekee Korkeakoulujen arviointijaosto. 

Aalto-yliopistolle myönnetty excellence-laatuleima kattaa kaikki kolme arviointialuetta. Lapin-ammattikorkeakoulun excellence-laatuleima kattaa Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu­ -arviointialueen. Maanpuolustuskorkeakoulu oli myös ehdolla arviointialueista Osaamista luova korkeakoulu ja Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Kaikkien kolmen ehdolla olleiden korkeakoulujen toiminnan kehittäminen on erinomaisella tasolla. Excellence-laatuleima on myönnetty aiemmin vuosina 2021, 2022 ja 2023. Vuoden 2024 laatuleimat myönnettiin 21.5.2024.

Excellence-laatuleiman myöntämisen periaatteet, kriteerit ja prosessi

 

Lisätietoja:

  • arviointipaneelin puheenjohtaja, vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi, gunilla.widen(at)abo.fi, puh. +358 2 215 31
  • johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, Karvi, mirella.nordblad(at)karvi.fi, puh. 029 533 5541