Arcada välittää opiskelijoistaan – Arcada läpäisi Karvin auditoinnin

Tiedote Korkeakoulutus

Yrkeshögskolan Arcada läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) pohjoismaisen auditointiryhmän toteuttaman auditoinnin. Arcada sai auditointiryhmältä kiitosta hyvästä työstään opiskelijoiden hyväksi sekä oppimisympäristöistään. Arcadalla on toimivia tapoja tunnistaa työelämän ja yhteiskunnan muutoksia ja suunnata toimintaansa sen mukaisesti.

 

Opiskelijat arvostavat hyvää yhteyttä opettajiin ja saamaansa tukea

Arcada on toteuttanut laajan ja onnistuneen opetussuunnitelmauudistuksen. Koulutuksilla on selkeät profiilit ja työelämäyhteys. Arcadalla on lisäksi toimivat toimintatavat työelämän ja yhteiskunnan muutosten tunnistamiseksi.

Arcada pyrkii luomaan opiskeluympäristön, joka tukee opiskelijoiden viihtymistä ja oppimista. Opiskelijoilla on matala kynnys ottaa yhteyttä opettajiin ja opettajat välittävät opiskelijoista. Opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleiksi Arcadaan ja osaksi korkeakouluyhteisöä.

Arcadan oppimisympäristöt saivat auditoinnissa kiitosta opiskelijoilta, henkilöstöltä ja sidosryhmiltä. Erityisesti laboratoriot ja hubit olivat laajasti arvostettuja. Ne toimivat kokoontumis- ja yhteistyöpaikkoina ulkoisten sidosryhmien kanssa, koulutuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa (TKI).

Auditointiryhmän mielestä pedagogisen osaamisen rooli opetuksessa korostuu, kun opiskelijaryhmien moninaisuus lisääntyy. Arcadan tulee kehittää systemaattisesti opettajien pedagogista osaamista.

Arcadan vahvuus on toimintaympäristöanalyysi 

Arcadan selkeä vahvuus on systemaattinen toimintaympäristöanalyysi, johon osallistetaan laajasti korkeakoulun ulkopuolisia ja sisäisiä toimijoita. Siitä saatua tietoa hyödynnetään korkeakoulun johtamisessa. Arcada reagoi tasapainoisesti yhteiskunnan ja työelämän muutoksiin.

Arcada osoitti toiminnassaan innovatiivisuutta ja ketteryyttä. Arcada on avoin yhteistyölle ja haluaa jakaa osaamistaan. Ammattikorkeakoulussa on avoin toimintakulttuuri, joka kannustaa työntekijöitä kokeiluihin ja innovatiivisuuteen.

Auditointiryhmä suosittelee, että Arcada määrittelee selkeämmin, millaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta se haluaa saavuttaa toiminnallaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus vaatii korkeakoululta selkeitä tavoitteita ja mittareita vaikuttavuuden seurantaan. Arcadan tulee myös hyödyntää entistä systemaattisemmin erilaisia ​​verkostoja kehittämiseen ja kokemusten jakamiseen.

Arcadan laatukulttuuri on avoin ja perustuu dialogiin

Opiskelijat ja ulkoiset sidosryhmät osallistuvat ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen ja saavat siinä äänensä kuuluviin. Opiskelijavaikuttamisella on selkeästi määritelty rooli Arcadan laatujärjestelmässä. Opiskelijoiden palautetta hyödynnetään ja opiskelijat saavat vastapalautetta. Korkeakoulussa on käynnissä intensiivinen työ prosessikuvausten toimeenpanossa.

Arcada on äskettäin uudistanut laatujärjestelmänsä, ja korkeakoulun tulisi toteuttaa perusteellinen järjestelmän arviointi oppiakseen uudistamisesta. Laatujärjestelmän näkyvyyttä organisaatiossa on mahdollista edelleen parantaa, sanoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Lundin yliopiston professori Eva Åkesson.

Auditointiryhmän mukaan Arcadan tulee tukea nykyistä enemmän yhteisöllisyyttä organisaatiouudistuksen pandemian jälkeisessä ajassa. 

Koulutuksen ja tutkimuksen yhteys tulee varmistaa

Arcada on viime vuosina panostanut tutkimustoimintaan. Korkeakoulun organisaatiouudistus on edistänyt tieteellistä tutkimusta ja ulkopuolisen rahoituksen saamista. Panostukset tutkimusviestintään ovat myös lisänneet korkeakoulun tutkimustoiminnan näkyvyyttä.

Auditoinnin mukaan koulutuksen ja tutkimuksen yhteys on kärsinyt organisaatiouudistuksesta. Auditointiryhmä suosittelee, että Arcada luo tiiviimmän yhteyden opetuksen ja tutkimuksen välille erityisesti AMK-tutkintokoulutuksessa. Korkeakoulun tulee luoda yhteinen käsitys tutkimuslähtöisestä koulutuksesta ja koulutustutkimuksesta.

Auditointiryhmä kannustaa Arcadaa toteuttamaan suunnitellun ulkoisen tutkimuksen arvioinnin. Myös työaikasuunnitteluun vaaditaan joustavuutta tutkimusapurahojen täysimääräisen käytön varmistamiseksi.

 

Läpäistyään auditoinnin Yrkeshögskolan Arcada sai Karvin laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että yliopiston toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Auditoinnissa käytetyt auditointikriteerit on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointikäsikirjassa.

 

Yrkeshögskolan Arcadan auditointiraportti Karvin auditointialustalla

Lisätietoa

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki